پاورپوينت رشته هاي مديريت با عنوان تمركز زدايي (منطقي نمودن اندازه دولت)

پاورپوينت رشته هاي مديريت با عنوان تمركز زدايي (منطقي نمودن اندازه دولت)

پاورپوينت رشته هاي مديريت با عنوان تمركز زدايي (منطقي نمودن اندازه دولت)

پاورپوينت رشته هاي مديريت با عنوان تمركز زدايي (منطقي نمودن اندازه دولت) در 27 اسلايد قابل ويرايش

 

دردانش سیاسی و اداری عصر مامفاهیم تمرکزوعدم تمرکزدر یک حالت ابهام

وپیچیدگی در موارد گوناگونی به کار می رود.

ریشه این ابهام در ایدئولوژی های اجتماعی وسیاسی است. به طوری که مشهود است هر یک از نظام های سرمایه داری ویا سوسیالیستی یکدیگر رامحکوم به استبداد که حد افراطی تمرکز قدرت است،می کنند وخودرادموکراتیک می نامند.

ریشه این تضاد فکری بسیار قدیم است وبه فلسفه یونان باستان می رسد.

ظاهرا̎  دانشمندان طرفدارنظام سرمایه داری مدافع حقوق فردی هستندوجامعه را مجازنمی دانند که برای هدف خود فرد راندیده بگیرد ونظام سوسیالیستی رامحکوم می کنند که در راه تامین خواسته های جامعه حقوق فردی را رعایت نمی کنند.

 

 

ریشه ابهام تمرکز وعدم تمرکز هم درهمین جااست زیرا تمرکزوعدم تمرکز به هر شکل وصورت که باشددر یک مورد وجه تشابه داردوآن این است که مظهر شکل وترکیب قدرت در تصمیم گیری است.

 

منظوراز تمرکز سیاسی،اداری وسازمانی این است که قدرت تصمیم گیری در بالاترین سطح نظام سیاسی،اداری ویا سازمانی دردست افراد معدودی قرارمی گیرد از طرف دیگروقتی قدرت تصمیم گیری در سطوح مختلف نظام سیاسی،اداری توزیع شده باشد عدم تمرکز خواهد بود.

تمرکزسازمانی وقتی است که مرکز ثقل تصمیم گیری درقسمت بالای سلسله مراتب سازمان قراردارد.

به عبارت دیگراکثرتصمیمات توسط رئیس ومعاونان اتخاذمی گردد از طرف دیگر عدم تمرکز سازمانی وقتی است که هرعضو سازمان بتواند باتوجه به میزان وظایف ومسئولیت ها تصمیم لازم اتخاذ نماید.

به طوری که ملاحظه می شودمبنای عدم تمرکز سازمانی تفویض اختیاراست.