تحقيق رشته هاي مديريت با تخمین هزینه های نرم افزار Estimating SoftWare Costs

تحقيق رشته هاي مديريت با تخمین هزینه های نرم افزار Estimating SoftWare Costs

تحقيق رشته هاي مديريت با تخمین هزینه های نرم افزار Estimating SoftWare Costs

تحقيق رشته هاي مديريت با تخمین هزینه های نرم افزار Estimating SoftWare Costs درفرمت ورد 17 صفحه قابل ويرايش

 

در نخستين روزهاي كار با كامپيوتر ، تعداد كامپيوتر ها كم و برنامه هاي كاربردي اغلب پروژه هاي كوچك و يك نفره بود . از طرفي هزينه هاي نرم افزاري درصد كوچكي از كل هزينه سيستم كامپيوتري را تشكيل مي داد و قدري خطا در تخمين هزينه هاي نرم افزاري ، تاثير اندكي برجاي مي گذاشت . به تدريج تعداد ، اندازه و اهميت برنامه هاي كاربردي و از طرف ديگر هزينه هاي ايجاد نرم افزارشروع به رشد نمود ، به گونه اي كه امروزه نرم افزار گران ترين عنصر هر سيستم كامپيوتري به شمار مي آيد و افزايش بيش از حد هزينه ها براي سازنده نرم افزار مصيبت بار خواهد بود . در نتيجه اين رشد ، تاثير خطاها در تخمين هزينه نرم افزار بيشتر و بدتر شد . در نتيجه امروزه تخمين هزينه پروژه هاي نرم افزاري اهميت زيادي پيداكرده است,      در این مقاله بعداز تعریف تخمین هزینه و انواع تخمین به تعریف ومقایسه سه روش از روشهای تخمین هزینه های نرم افزاری یعنی روش امتیاز کارکردی (FUNCTION POINT =FP) ,روش  COCOMO و روش FPROM می پردازیم .

 

 

تعريف تخمين هزينه :

تهيه يك تقريب با برآوري از هزينه هاي مورد نياز براي انجام يك پروژه را تخمين هزينه گويند . مهمترين خروجي اين فعاليت را تخمين هزينه جزئيات آنها و طراح مديريت هزينه تشكيل مي روند .

 

 

 

انواع تخمين :

1 ـ تخمين ساخت يافته : (structured estimating )

تخمين احتمالاً ابتداي ترين روش « اندازه گيري » مي باشد . مردم هميشه از تجربه گذشته خود براي پيش بيني حوادث آينده استفاده مي كنند . هرچند طبيعي است . تخمين هاي ساده جهت برنامه ريزي و كنترل موثر نمي توانند قابل اطمينان باشند . دقت تخمين به تجربه تخمين زننده در زمينه اي كه او در حال تخمين است بستگي دارد . روش هاي تخمين ساخت يافته ، تلاشي براي استفاده از اين واقعيت و در عين حال وارد نمودن ساختارو انضباط برفرآيند تخمين مي باشد به نحوي كه نتايج حاصله از آن را بتوان با اطمينان استفاده نمود . مزاياي تخمين به قرار زير مي باشد .